PHP技术,网站开发,PHP,PHP学习,Python学习,人工智能,大数据服务

PHP+Python » 编程开发 » php斜线转义

php斜线转义

此文被围观2310日期: 2013-03-25 分类 : 编程开发  标签:  ····
题要求 http://www.dutuwang.net/20051118200511184688.html 转成 http://www.dutuwang.net/20051118/200511184688.html 就对了 [php] <?php $str = 'http://www.dutuwang.net/20051118200511184688.html'; echo str_replace('\','/',$str); [/php] php:ZipArchive文档

本站使用ThinkPHP框架开发读图网主题,目前托管在阿里云,图片由读图网提供. 蜀ICP备12031064号

Copyright © 2011-2019adophper.com All Rights Reserved.